ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือการใช้งาน
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2557 , ข้อมูลโดย: นักพัฒนาระบบ

Download

ข่าวอื่นๆ  
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน (รอบสุดท้าย) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ครั้งที่ 2
เมื่อ: 1 มิถุนายน 2561
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ: 5 มีนาคม 2561
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
เมื่อ: 21 กันยายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบสุดท้าย
เมื่อ: 19 เมษายน 2560
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคสมทบ)
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบสุดท้าย)
เมื่อ: 27 ธันวาคม 2559
ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
เมื่อ: 1 กรกฎาคม 2559
ข้อมูลโดย: